Beleidsplan kerkmuziek 2015 - 2017

 

Kerkmuziek in PKN het Anker

Het zingen door de gemeente van berijmde psalmen en gezangen is de belangrijkste muzikale gebeurtenis in de kerk. Ook komt het regelmatig voor dat de gemeente een eenvoudig Kyrie of een andere liturgische tekst zingt. Regel is dat de gemeentezang wordt begeleid door het orgel. Zelfstandig orgelspel is er voor de dienst, na de overdenking, tijdens de collecte en na afloop van de dienst.

In de eredienst staat de evangelieverkondiging centraal. Muziek kan daar in grote mate aan bijdragen en verdient daarom de nodige aandacht. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het meewerken aan een dienst en integraal onderdeel zijn van de eredienst.

Wanneer muziek integraal deel uit maakt van de eredienst, bestaat dit in de huidige situatie voor het grootste gedeelte uit orgelspel. Echter, er zijn ook andere vormen van muziek die integraal deel uit kunnen maken van de dienst: projectcantorij, Eljakim of een muziekgroep.

In geval er medewerking wordt verleend aan een dienst kan gedacht worden aan een (kinder)koor, solist of muziekgroep. We kunnen hier spreken van een optreden tijdens een dienst.

Wanneer muziek integraal deel uit maakt van de eredienst, mogen daar de nodige eisen aan gesteld worden. Dit geldt voor de organisten, maar ook voor cantorij, Eljakim of muziekgroep.

Het stellen van eisen geldt voor zowel het begeleiden van de gemeentezang als ook voor de momenten waarop er sprake is van zelfstandig musiceren: voorafgaande aan de dienst, tijdens de collecte en wanneer de gemeente de kerk verlaat. Bij al deze onderdelen moet men zich er van bewust zijn dat het één geheel is met de overige onderdelen van de dienst.

Het betekent dat men niet alleen in staat moet zijn de gemeente op adequate wijze te begeleiden, maar dat er voldoende liturgisch inzicht is en dat men op de hoogte is van ontwikkelingen op kerkelijk gebied. Historisch besef en kennis van literatuur en repertoire zijn daarbij onontbeerlijk. Om één en ander goed te laten functioneren is vroegtijdig en regelmatig overleg tussen voorganger en organist/muzikaal leider/dirigent een vereiste.

Gezien het feit dat het merendeel van de muzikale invulling voor rekening is van de organisten, mogen daar aanvullende eisen aan worden gesteld. Daarbij gaat het ondermeer om:

- een dusdanige opleiding die de organist in staat stelt om de gemeente op adequate wijze te begeleiden

- vaardigheid een nieuw lied met de gemeente (voor de dienst)  in te studeren

- het speelniveau te handhaven door middel van studie en/of nascholing

- kennis hebben van de orgelliteratuur, (de geschiedenis van) het kerklied, liturgisch inzicht hebben en op de hoogte zijn van ontwikkelingen op kerkelijk gebied

- dit op peil te houden door het lezen van vakliteratuur en zich op dit gebied permanent te scholen

- kennis en vaardigheden op zodanige wijze in dienst van de eredienst te stellen dat ze een onderdeel vormen van de verkondiging en dat de gemeente verstaat wat er muzikaal gebeurt.

Alle medewerkers aan de eredienst zijn op de hoogte van wat er in de dienst gebeurt, zodat er zich geen onverwachte dingen voor doen die de dienst nadelig beïnvloeden.

Als er liederen worden gezongen die niet in de meest gebruikte bundels staan, moet de organist/muzikaal leider/dirigent eerst worden geraadpleegd over de zingbaarheid. Die is als geen ander in staat om de zingbaarheid vast te stellen.

Kerkmuziek in gezamenlijke diensten 2015 – 2017

Vooralsnog zal de muzikale invulling en inbreng op hoofdlijnen blijven zoals hierboven beschreven, wanneer de gezamenlijke diensten plaats vinden in het Anker. Dit betreft zowel de keuze van de liederen, de gezongen liturgische teksten en bijvoorbeeld de medewerking van Eljakim. Een projectcantorij kan haar medewerking verlenen aan bijzondere diensten of bij het aanleren van een nieuw lied.

Ook voor de Hervormde gemeente in de St. Maarten geldt voor deze periode, dat de bekende kerkmuzikale inbreng in deze periode niet wijzigt.

Kerkmuziek in gezamenlijke diensten vanaf 2017

Wanneer er besloten wordt om het aantal gezamenlijke diensten uit te breiden, dient een meer gezamenlijke afstemming en invulling van het muzikale aandeel in de dienst plaats te vinden. Te denken valt aan een gezamenlijke cantorij, hernieuwde liturgische vormgeving, aantal en inhoud van bijzondere diensten, begeleiding anders dan door de organist, e.a. Afhankelijk van de uitbreiding van het aantal gezamenlijke diensten, het gebouw waarin deze plaats gaan vinden en de federatieve ontwikkelingen in de periode tot 2017, zal in een kleine commissie een nieuw en gezamenlijk Beleidsplan Kerkmuziek voorbereid kunnen worden.

December 2015

 

Anbi en diaconale bijdragen

ANBI, Diaconie PKN Gemeente het Anker en Kerkelijke bijdragen.

Inleiding
De overheid hecht grote waarde aan instellingen, kerken en verenigingen die een wezenlijke en aantoonbare bijdrage leveren aan onze samenleving. Om te bevorderen dat deze Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) financieel in staat zijn te functioneren, gelden speciale belastingvoordelen bij giften, schenkingen en erven. Bovendien geldt, dat elke ANBI-instelling  jaarlijks transparant via de website verantwoording aflegt over o.a. doelstellingen, organisatie, beleid, activiteiten, financiën.

Hieronder leest u hoe de diaconie van onze kerk hieraan invulling geeft en hoe u gebruik kunt maken van de ANBI-regelingen.

Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de collecten en kerkelijke bijdragen. Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij hieronder een uitvoerige beschrijving.

ANBI en Informatieverstrekking diaconie PKN Gemeente het Anker

Oorspronkelijk in 1895 opgericht als Gereformeerde kerk te Zaltbommel, telt onze kerk inmiddels ook veel leden afkomstig uit diverse geloofsgemeenschappen binnen en buiten Zaltbommel. Dit heeft er toe geleid, dat in 2002 gekozen is voor de naam “PKN Gemeente het Anker”. Voor de ANBI geldt nog steeds de formele “oude” naam.

  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde kerk te Zaltbommel
   
RSIN/Fiscaal nummer:    824 103 488
Website adres: www.pkn-hetanker.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Vergtweg 87
Postcode: 5301 TE
Plaats: Zaltbommel
Postadres: Postbus  95
Postcode: 5300 AD
Plaats: Zaltbommel

De Protestantse gemeente het Anker  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de gereformeerde kerk het Anker.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk, waarvan de PKN Gemeente het Anker deel uitmaakt, verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-hetanker.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van dediaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning vandiaconalemedewerkers– indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Zie het beleidsplan op de website: www.pkn-hetanker.nl

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie 
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Anbi en kerkelijke bijdragen

ANBI, PKN Gemeente het Anker en Kerkelijke bijdragen.

Inleiding
De overheid hecht grote waarde aan instellingen, kerken en verenigingen die een wezenlijke en aantoonbare bijdrage leveren aan onze samenleving. Om te bevorderen dat deze Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) financieel in staat zijn te functioneren, gelden speciale belastingvoordelen bij giften, schenkingen en erven. Bovendien geldt, dat elke ANBI-instelling  jaarlijks transparant via de website verantwoording aflegt over o.a. doelstellingen, organisatie, beleid, activiteiten, financiën.

Hieronder leest u hoe onze kerk hieraan invulling geeft en hoe u gebruik kunt maken van de ANBI-regelingen.

Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de kerkelijke bijdragen. Tijdens de actie kerkbalans vragen we de gemeenteleden hun bijdrage aan te passen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken. Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij hieronder een uitvoerige beschrijving.

Geven: De fiscus betaalt mee.
Wanneer u geld of goederen aan de kerk schenkt, zijn deze aftrekbaar voor de fiscus. In de meeste gevallen volstaat uw bank- of giroafschrift. Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1 procent van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek, over te maken.
Maximaal mag u 10 procent van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek brengen. (Indien u een partner heeft komt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag in aanmerking).

Geven: 100% aftrekbaar, geen drempel dus extra voordeel.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de kerk via onze penningmeester.

In beide gevallen, via een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst, geldt dat, als u ten minste vijf jaar achtereen een bedrag schenkt, uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Er geldt geen drempel en er zijn geen minima of maxima verbonden aan deze schenkingen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken is overleg met onze penningmeester noodzakelijk. Ook als u daarnaast een eenmalige schenking doet, blijven de periodieke schenkingen voor de volle 100 procent aftrekbaar.

Mocht u nadere informatie wensen over deze vormen van geven/schenken, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van ons college de heer G. (Bert) Kaasjager of onze penningmeester de heer B. (Bas) de Bruijn.

Schenken, nalaten.
Het is van belang dat u schenken en nalaten aan de kerk goed regelt. De notaris komt er ook aan te pas wanneer u geld uit uw erfenis aan de kerk of een ander goed doel wilt nalaten. Dan is een testament vereist.


 

ANBI en Informatieverstrekking PKN Gemeente het Anker

Oorspronkelijk in 1895 opgericht als Gereformeerde kerk te Zaltbommel, telt onze kerk inmiddels ook veel leden afkomstig uit diverse geloofsgemeenschappen binnen en buiten Zaltbommel. Dit heeft er toe geleid, dat in 2002 gekozen is voor de naam “PKN Gemeente het Anker”. Voor de ANBI geldt nog steeds de formele “oude” naam.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Zaltbommel
RSIN/Fiscaal nummer: 3299442
Website adres: www.pkn-hetanker.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Vergtweg 87
Postcode: 5301 TE
Plaats: Zaltbommel
Postadres: Postbus 195
Postcode: 5300 AD
Plaats: Zaltbommel

De Gereformeerde Kerk te Zaltbommel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Wij zijn een gemeente die vol vertrouwen op Gods genade met vallen en opstaan probeert het Koninkrijk van God in deze wereld te realiseren. We doen dat vanuit een liefdevolle en open houding naar God, naar elkaar en naar de wereld, dichtbij en veraf. Onze bron daarbij is de Bijbel.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Zaltbommel.

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-hetanker.nl vindt u het beleidsplan 2013-2018 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

zie het beleidsplan op de website: www.pkn-hetanker.nl

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In verband met het vertrek van de predikant zal dit de komende tijd afwijken van de oorspronkelijke begroting. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Vermogensopbrengsten worden aangewend voor het werk van de gemeente.

De kerkelijke gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.