Kerkrentmeesters

De activiteiten van het college.
In de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland worden ook de zaken van de plaatselijke beheerscolleges geregeld. De taak van de kerkrentmeesters valt als volgt samen te vatten:

"Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak om in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad materiele en financiele voorwaarden van niet-diaconale aard te scheppen, voor het leven en werken van de plaatselijke gemeente".

De taken en de werkzaamheden van het college zijn in het beleidsplan nader omschreven en uitgewerkt, zo vult het college haar taken in vanuit de hoofdlijnen waarlangs het gemeente zijn zich manifesteert: Het gaat daarbij om Vieren, Dienen en Leren?.
Daaruit zijn de directe taken afgeleid en als volgt benoemd:

- Beheer en werving van de geldmiddelen
- Optreden als werkgever
- Bijhouden van het ledenregister
- Onderhoud gebouwen/inventaris
- Bezoek nieuw ingekomenen
- Beheer van de archieven
- Werving van vrijwilligers voor de hulpdiensten in Het Anker

Jaarlijks worden de begroting voor het komende jaar en de rekening van het afgelopen jaar opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. Daarna wordt de gemeente daarover geinformeerd.

De leden van het college.
Klik hier voor een overzicht van de samenstelling van het college van rentmeesters.

Kerkelijke bijdragen.
Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de kerkelijke bijdragen. Tijdens de actie kerkbalans vragen we de gemeenteleden hun bijdrage aan te passen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken. Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij een uitvoerige beschrijving in het Anbi document

 

Bankrekening
Banknummer IBAN NL56 RABO 0373 7415 02  t.n.v. PKN-gemeente Het Anker Zaltbommel